tm
EN RU
Sendwiç paneller
Galyňlygy 3 sm-den 20 sm (diwar we üçek) bolan polistirol köpük plitalaryndan we mineral watadan ybarat bolan ýylylyk izolýasiýa gatlakly sendwiç panelleri.

Sandwiç panelleri: diwar we üçek - giňeldilen polistirol tagtasynyň (EPS) ýa-da mineral ýüňiň ýylylyk izolýasiýa gatlagy bilen polimer gorag örtügi bolan iki galwanizli polatdan ýasalan üç gatly metal gurluş. Paneliň galyňlygy gurulýan binanyň ýylylyk izolýasiýasynyň talaplaryny göz öňünde tutup saýlanýar. Dürli ululykdaky sowadyjy we doňduryjy otaglaryny, ammar toplumlaryny, senagat binalaryny we desgalaryny, söwda toplumlaryny, sport desgalaryny, demir çarçuwada esaslandyrylan binalary we beýleki binalary gurmak üçin ulanylýar. Döwrebap önümçilik tehnologiýasy we ulanylýan materiallar sebäpli, hödürleýän sendwiç panellerimizde ýokary ýylylyk we gidroizolýasiýa bar.