tm
EN RU
10 Fewral, 2023 ý.
Penolistirolyň ulanylyşy we onuň artykmaçlygy

Penopolistirol pes ýylylyk geçirijiligine eýe bolup, binanyň daşky we içki gurşawynyň arasynda ýylylyk çalşygynyň öňüni alýar. Ýaşaýjylar üçin rahatlyk döretmekden başga-da, penopolistirol önümleri energiýa çeşmesini tygşytlaýar.

Mundan başga-da, penopolistirol gurluşyk, binagärlik dizaýny, awtoulag gurluşygynda, ýokary tehnologiýa we ýükler daşalanda önümiň ýykylmakdan goraýan gaplaýyş möhüm materiallara öwrüldi. Penopolistirolyň kömegi bilen häzirki wagtda maldarçylykda we oba hojalygynda öndürijilik ýokarlanýar.

Ulanyş aňsatlygy sebäpli penopolistirol has köp döredijilikli we öz pikiriňi beýan etmek erkinligini berýär, şonuň üçin durmuşymyzyň we işimiziň medeni pudagynda-da figuraly elementler, mahabat, heýkeltaraşlyk, içki bezeg, yşyklandyryş ulgamlary, we ş.m. köp sanly döredijilik penopolistirol önümleri bar.

Gurluşykda penopolistiroly ulanylyşy

Häzirki wagtda ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynda penopolistirolyň ähli görnüşleri diýen ýaly ulanylýar.

Penopolistirol (penopolistirol beton, penopolistirol bloklary, ekstrudirlenen penopolistirol, ýylylyk izolýasiýa penopolistirolyň görnüşleri) esasynda izolýasiýa we gurluşyk materiallarynyň dürli görnüşlerini öndürmek üçin häzirki zaman tehnologiýalary ýyladyş üçin energiýa çykdajylaryny ep-esli azaltmaga kömek edýär. Iň esasy zat - ygtybarly we çydamly.

Gurluşykda we izolýasiýada penopolistirolyň ýene bir möhüm artykmaçlygy, bu materialy gurmagyň aňsatlygydyr. Penopolistirol berk, ýeňil we çydamly material, düzüminde saglyga zyýanly süýümler we goşundylar ýok, zäherli we radioaktiw däl.

Şonuň üçin bu material bilen işlenende deriniň, gyjyndyrmalaryň, dem alyş ýollarynyň we  gözleriň gyjyndyrylmagy ýa-da ekzema howpy ýok.

Other news