tm
EN RU
Peýdaly maslahatlar
PLINTUSLARY WE BURÇ BÖLEKLERINI GURNAMAK
Potologyň we diwarlaryň ýüzi gury, arassa hem-de ýagdan arassalanylan bolmaly. Gurnamaga girişilmezinden öň çyglylygyň doly bugaryp gitmegi ýçin burçluklary 2-3 gün gaplaryndan çykaryp goýmak maslahat berilýär.
16 Maý, 2020 ý.
Penolistirolyň ulanylyşy we onuň artykmaçlygy
Penopolistirol pes ýylylyk geçirijiligine eýe bolup, binanyň daşky we içki gurşawynyň arasynda ýylylyk çalşygynyň öňüni alýar. Ýaşaýjylar üçin rahatlyk döretmekden başga-da, penopolistirol önümleri energiýa çeşmesini tygşytlaýar.
10 Fewral, 2023 ý.
Daşky bezeg önümleri we onuň gurnalyşy
Daşky bezeg önümleri jaýyň daşky görnüşinde gurnalanda ajaýyp ýatdan çykmajak täsir galdyrýar. Bezeg elementleri bilen bezelende, adaty bir bina hakyky köşge öwrülýär.
17 Fewral, 2023 ý.
"Akhünji" hojalyk jemgyýeti nahallary ösdürip ýetişdirmek üçin köpükli kassetalarynyň önümçiligini ýola goýdy.
Türkmenistanda penopolistirol önümlerini öndürýän "Akhünji" hojalyk jemgyýeti nahallary ösdürip ýetişdirmek üçin polistiroldan kassetalarynyň önümçiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetiniň öndürýän kassetasynyň birinji görnüşiniň ölçgleri: 700x460x70 mm bolup, 294 öýjükden ybaratdyr.
21 Fewral, 2023 ý.
Penoplastdan daşky bezegleriň goýulyşyny öwredýän wideoýazgy.
16 Oktýabr, 2023 ý.
Jaýlaryň içki bezegleri üçin BEZEGBAGET-leriniň goýulyşyny öwredýän wideoýazgy.
04 Dekabr, 2023 ý.